۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

خدا: دستاورد بی ناموسی !


به بخشی از اعلامیه ی :

«  حضرت آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی
در اعتراض به برگزاری کنگره ی شمس تبریزی »

توجه کنید:
  • و امروز نوبت به اکفر این کفره یعنی شمس شاهد باز و شراب خوار رسیده
  • همان کس که به ناموس مولوی تجاوز کرد و خدای مولوی شد!!!(5)
http://www.safiesfahani.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7/item/194-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C.html  نتیجه ی ایده ئولژیک :

آنها که به ناموسشان تجاوز نشده ، بی خدایند!! 

هیچ نظری موجود نیست:

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();