۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه

تعهد یا تخصصتاکیدها از این وبلاگ است.

نقدی بر کتاب "  دانشگاه و آموزش عالی " دکتر مقصود فراستخواه را می خواندم  اینجا:


وقتی به این مطالب رسیدم :

در بخش اول،
 نویســنده به تعریف آزادی علمی میپردازد. آزادی علمی بدین معنی
است كه »اعضای هیأت علمی آموزشــی یا پژوهشی و دانشجویان
در فعالیت های دانش های علمی خود مســتقل باشــند و هیچ گونه فشار
 و ســلطه ای از جانب عقاید و سازمانهای سیاسی، مسلكی و مذهبی
بر آن ها تحمیل نشود.

در بخش پنجم این فصل، فراســتخواه ســوانح آزادی علمی در ایران را مورد
 بررســی قــرار میدهد. چالــش آزادی علمی بــا خودك ِ امگی دولت
شــبه مدرن پهلوی اول، آزادیهای علمی موســمی در دولت پهلوی
دوم و چالش انقالب فرهنگی و اســلامی كردن دانشــگاه ها پس از
انقالب، از جمله مواردی اســت ك ه مورد ارزیابــی قرار میگیرد.

فصل پنجم كتاب با عنوان »فرهنگ دانشگاهی، زندگی دانشجویی
و اخالق علمی در ایران« به طرح مسأله، شرح مفاهیم و نظریات پایه
 و وضعیت آن در ایران میپردازد. به باور نویســنده... به طور كلی نهاد علم برای
جوامع در حال گذاری مانند ایران، یك نهاد مستقر و جاافتاده نیست،
بلكه پیوند تنگاتنگی با چالشهای سنت و تجدد در این جوامع دارد و
به شــدت جزو عوامل و موضوعات مورد اختلاف هســت و در مركز
معركه ها و تعارضهای اجتماعی قرار دارد.

فصل دهم كتاب با عنــوان »دانش بومی در ایران«، به
سرگذشت دانش بومی در ایران با بررسی تحوالت مفهومی، ساختی
و كارك ردی علم، میپردازد. به باور نویســنده، علم در ایران از دو سو
ویژگی ایدئولوژیك پیدا كرده است. یكی ایده آلیزه كردن علم و تبدیل
كردن آن به نوعی ایدئولوژی »علم آیینی« به صورتی كه »براســاس
 آن علم به معنای خاص آن، تنها راه معرفت بشری، آن هم بهصورت
فراتاریخی و بركنار از شــرایط خاص تلقی می شود.«
 در سمت دیگر نیز دخالت دادن ایدئولوژی ها و ارزشهای
مذهبــی و اعتقادی موجب ایدئولوژیك شــدن علم گشــته اســت.

فصل سيزدهم كتاب با عنوان »دانشگاه و اسالمی شدن«، به مسأله ی
اسالمی شــدن دانشــگاه ها در ایران میپردازد. روند اسالمی شــدن
 دانشــگاهها پابه پای انقالب اسالمی بهمن 1357 در ایران به صورت
آرمانی انقالبی-اسلام  از سوی گروههای اســلامی به میان آمد.
انقالب فرهنگی دهه ی 60 در ایران و پرژه های دولتی اسلامی سازی
دانشگاه، تجربه ای با هزینه های زیاد و اشتباهات فراوان بود. از این رو
 نویســنده بررســی نظری و تحلیلی آن را الزم میبیند.

... پروژهی اسلامی شدن دانشگاه ها از اواخر دهه ی 1350 از درون یك
فضای اجتماعی و گفتمانی خاص برخاست و رشد كرد. تكوین و رشد
كامل گفتمان اســلامی كردن، نیازمند زمینه های دیگری نیز بود. این
زمینه ها خود برسازماندهی سه گفتمان دیگر بودند كه هر یك به خاطر
ضدیت با غرب و جهان ســرمایهداری با گفتمان اســلامی كردن
همســویی داشت. این سه گفتمان عبارت بودند از: الف( گفتمان چپ
ماركسیســتی، ب( گفتمان ضد غربزدگــی، ج( گفتمان بومی گرایی.
نویســنده در ادامــه به تحلیل گفتمان اســلامی كردن دانشــگاه و
سرگذشت هرمنوتیك ی آن میپردازد. به باور نویسنده دوگانگی های
ناهمساز در این ســاختار گفتمانی سبب شده كه حداقل سازوارگی و
انســجام الزم و نیز حداقل شفافیت معنایی و وضوح داللتی الزم در
آن وجود نداشته باشد."

خاطره ای را زنده کرد:

جوان بودم ، بسیار جوان. آوازه ی دکتر شریعتی از کلاس درس و دانشکده ی ادبیات مشهد فراتر رفته بود اما ندیده بودمش و سخنانش را هم نشنیده بودم.

عده ای از دانشجویان – عمدتن با ذهنی مذهبی و اهداف روشنفکرانه !– انجمن کتابی درست کرده بودند  تا کتابهایی که خودشان مایل بودند را تهیه و در اختیار دیگران بگذارند.

سالروز تاسیس این کتابخانه رسیده بود و هیات موسس تصمیم گرفت جشنی بر پا کند با دعوت از اساتید دانشگاه مشهد. دکتر شریعتی هم دعوت به سخنرانی شده بود.

جشن برگزار شد و امفی تناتر دانشکده پر از دانشجویان و دو ردیف جلو ویژه ی اساتید. در آن زمان تعدادی اساتید پروازی بودند که از دانشگاه تهران برای تدریس به مشهد می آمدند مانند شادروانان پرفسور هشترودی، دکتر فاطمی، دکتر مبین ...

جلسه شروع شد و پس از یک گزارش از کار این کتابخانه ی مستقل دانشجویی، ازدکتر شریعتی دعوت به سخنرانی شد.

ایشان وقتی پشت تریبون قرار گرفت، نقل به مضمون ،چنین گفت :

با توجه به موضوع این جلسه، آماری از وضع کتابخانه های مهم دنیا تهیه کرده بودم تا تقدیم شود، اما وقتی حضور اساتید متخصص و مشهور دانشگاهی را دیدم، اعتقادم را به آن گزارش از دست دادم؛ زیرا موضوع مهم تری در ذهنم  پدید آمد و آن موضوع " تعهد و تخصص " است.

و تمام سخنانش پیرامون متعهدان متخصص گذشت. و شنونده جوانی مانند من – هر چند با ذهن مذهبی واهداف روشنفکرانه – می دید که آمده بود تا دانش بیاموزد، اما:

الف – با دانشکده ای روبرو شده بود که امکاناتش در حد یک دبیرستان پیشرفته بود بی استاد و مربی

ب – استاد مشهور دانشکده ی ادبیات مشهد همین چند استاد پروازی را هم بر نمی تابد و می کوشید ذهن این جوان را بیشتر از آن که متوجه کمبودهای واقعی کند، به دنبال نخود سیاه  بفرستد؛ تعهد در درجه اول و بعد تخصص.

و چنان بود که چنین شد؛

دردی که   دانشگاهها و مراکز آموزشی ما از دبستان تا دانشگاه 35 سال است به آن دچارند.


مطلب مرتبط :

هر دم از این باغ بری می رسد
            

۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

هر دم از این باغ بری می رسد!


یک خبر ساده!

دکتر علی رشیدی، استاد دانشگاه، رییس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران زندانی شد

چهارشنبه, ۲۵م دی, ۱۳۹۲
اندازه قلم متن
dr ali rashidi
روز ۲۴ دی ۱۳۹۲، دکتر علی رشیدی، استاد دانشگاه، بنیانگذار و رییس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران، که برای ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر به دادسرای اوین فراخوانده شده بود، با ابلاغ تایید شدن حکم دو سال زندان تعزیری و پنج سال ممنوعیت هرگونه فعالیت علمی، سیاسی و رسانه ای، به ایشان و وکیل مدافع ایشان دکتر مولایی، برای اجرای حکم به زندان منتقل گردید.
جرایم خطرناک دکتر رشیدی، دانش بالا، میهن پرستی و راستگویی درباره اوضاع اقتصادی کشور و هشدار درباره فساد گسترده است که همه آنها اکنون آشکار و اثبات شده است. این حرایم به تبلیع علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور و توهین به مقام های عالیه جمهوری اسلامی تلقی شده است.

۱۳۹۲ دی ۱۴, شنبه

برابری ها زن و مرد در قرآن
 ( 3 – ایمان به اسلام )

سومین موضوعی که برابری زن و مرد در قرآن مسلم است  ایمان آوردن به اسلام است.

1 - سوره ۳۳: الأحزاب

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۵﴾

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان عبادت‏پيشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه‏دهنده و مردان و زنان روزه‏دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانى كه خدا را فراوان ياد مى‏كنند خدا براى [همه] آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است (۳۵)

2 - سوره ۶۶: التحريم

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۱﴾

و براى كسانى كه ايمان آورده‏اند خدا همسر فرعون را مثل آورده آنگاه كه گفت پروردگارا پيش خود در بهشت‏خانه‏اى برايم بساز و مرا از فرعون و كردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان (۱۱)

و زنانی که به اسلام ایمان آورده اند، پاداشی برابر با مردان دردنیای پس از مرگ  خواهند داشت :

3 - سوره ۲: البقرة

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾

و كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند مژده ده كه ايشان را باغهايى خواهد بود كه از زير [درختان] آنها جويها روان است هر گاه ميوه‏اى از آن روزى ايشان شود مى‏گويند اين همان است كه پيش از اين [نيز] روزى ما بوده و مانند آن [نعمتها] به ايشان داده شود و در آنجا همسرانى پاكيزه خواهند داشت و در آنجا جاودانه بمانند (۲۵)

4 - سوره ۹: التوبة

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۷۱﴾

و مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسنديده وا مى‏دارند و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نماز را بر پا مى‏كنند و زكات مى‏دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مى‏برند آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكيم است (۷۱)

5 – سوره ۹: التوبة

وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۷۲﴾

خداوند به مردان و زنان با ايمان باغهايى وعده داده است كه از زير [درختان] آن نهرها جارى است در آن جاودانه خواهند بود و [نيز] سراهايى پاكيزه در بهشتهاى جاودان [به آنان وعده داده است] و خشنودى خدا بزرگتر است اين است همان كاميابى بزرگ (۷۲)

6 - سوره ۱۱: هود

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۳﴾

بى‏گمان كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و [با فروتنى] به سوى پروردگارشان آرام يافتند آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود (۲۳)

7 -  سوره ۴۰: غافر

مَنْ عرَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۴۰﴾
هر كه بدى كند جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند چه مرد باشد يا زن در حالى كه ايمان داشته باشد در نتيجه آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آنجا بى‏حساب روزى مى‏يابند (۴۰)

8 - سوره ۴۸: الفتح

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿۵﴾
تا مردان و زنانى را كه ايمان آورده‏اند در باغهايى كه از زير [درختان] آن جويبارها روان است درآورد و در آن جاويدان بدارد و بديهايشان را از آنان بزدايد و اين [فرجام نيك] در پيشگاه خدا كاميابى بزرگى است (۵)

می بینیم که همه ی  برابری های  زنان در ایمان به اسلام با مردان مربوط به دنیای دیگرند و برای زنان هیچ گونه برابری حقوقی و اجتماعی در این دنیا در نظر گرفته نشده است. پیشتر دیدیم که  نابرابری زنان در قرآن با مردان عبارتند از :

1 - ینش قرآن به زن- که زن را فرودست مرد می داند
2 - مخاطبین قرآن که فقط مردان هستند. وقتی هم که در باره ی زنان چیزی می گوید از آنان به شکل سوم شخص غایب سخن می گوید.
3 - نابرابری در ارث
4 - نابرابری در تعداد همسر ( چند زنی را به رسمیت می شناسد و نه چند شوهری را )
5 - هیچ گونه سخنی از حقوق جنسیتی  زنان در قرآن نیست ، اما تعداد زیادی از آیات مربوط به حقوق جنسیتی مردان است.
6 - در مورد طلاق فقط با مردان سخن گفته است و راجع به حق طلاق زنان هیچ سخنی در قرآن نیست. در این مورد می توان این نتیجه را هم گرفت که چون هیچ سخنی مربوط به حق طلاق زنان در قرآن نیست، ایجاد حقوق برابر طلاق برای زنان و مردان اشکال قرآنی ندارد. آن سخنان مربوط به آن زمان بوده و اکنون زمانه فرق کرده است.
7 - حجاب تشویقی
8- محدودیت ارتباط اجتماعی تشویقی
9 - بی اعتمادی اجتماعی 

و علمای  اسلامی هم  با فتواهایشان  -  بر اساس روایات و نه متن روشن قرآن - به این نابرابری ها افزوده اند که عبارتند از:  

1  – محدودیت ارتباط اجتماعی اجباری
2 -  گسترش محدودیت ارتباط اجتماعی زنان پیامبر به عموم زنان
3 - تامین مالی خانواده
4 - اختیارات در خانه
5 - اختیار سرپرستی فرزند
6 - حق کار و قضاوت
7 -  دیه و قصاص

در حالی که قرآن همه ی امتیازات مربوط به برابری مردان  و زنان را به دنیای پس از مرگ  موکول کرده است ، اما مانند هر کتاب اعتقادی دیگری  برای حفظ حریم  اعتقادی اسلامی در این دنیا – و نه دنیای پس از مرگ -  وظایف و کیفرهای یکسانی در این دنیا  برای مردان و زنان در نظر گرفته است  :

9 - سوره ۲: البقرة

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۲۱﴾

با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان بياورند قطعا كنيز با ايمان بهتر از زن مشرك است هر چند [زيبايى] او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند قطعا برده با ايمان بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد آنان [شما را] به سوى آتش فرا مى‏خوانند و خدا به فرمان خود [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مى‏خواند و آيات خود را براى مردم روشن مى‏گرداند باشد كه متذكر شوند (۲۲۱)

10 - سوره ۹: التوبة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۳﴾
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دهند [آنان را] به دوستى مگيريد و هر كس از ميان شما آنان را به دوستى گيرد آنان همان ستمكارانند (۲۳)

11 - سوره ۶۴: التغابن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۴﴾

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد در حقيقت برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمايند از آنان بر حذر باشيد و اگر ببخشاييد و درگذريد و بيامرزيد به راستى خدا آمرزنده مهربان است (۱۴)

اضافه بر این دستورات روشن، آزمودن تازه مسلمانان نیز وظیفه پیامبر و دیگر مسلمانان است تا مبادا رخنه ای در حوزه ی اعتقادات اسلامی پیدا شود:

12 – سوره ۶۴: التغابن

یا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾

اى پيامبر چون زنان باايمان نزد تو آيند كه [با اين شرط] با تو بيعت كنند كه چيزى را با خدا شريك نسازند و دزدى نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و بچه‏هاى حرامزاده پيش دست و پاى خود را با بهتان [و حيله] به شوهر نبندند و در [كار] نيك از تو نافرمانى نكنند با آنان بيعت كن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه زيرا خداوند آمرزنده مهربان است (۱۲)

13 -  سوره ۶۰: الممتحنة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَرن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰﴾

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون زنان با ايمان مهاجر نزد شما آيند آنان را بيازماييد خدا به ايمان آنان داناتر است پس اگر آنان را باايمان تشخيص داديد ديگر ايشان را به سوى كافران بازنگردانيد نه آن زنان بر ايشان حلالند و نه آن [مردان] بر اين زنان حلال و هر چه خرج [اين زنان] كرده‏اند به [شوهران] آنها بدهيد و بر شما گناهى نيست كه در صورتى كه مهرشان را به آنان بدهيد با ايشان ازدواج كنيد و به پيوندهاى قبلى كافران متمسك نشويد [و پايبند نباشيد] و آنچه را شما [براى زنان مرتد و فرارى خود كه به كفار پناهنده شده‏اند] خرج كرده‏ايد [از كافران] مطالبه كنيد و آنها هم بايد آنچه را خرج كرده‏اند [از شما] مطالبه كنند اين حكم خداست [كه] ميان شما داورى مى‏كند و خدا داناى حكيم است (۱۰)

14 – سوره ۶۰: الممتحنة

 وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

و در صورتى كه [زنى] از همسران شما به سوى كفار رفت [و كفار مهر مورد مطالبه شما را ندادند] و شما غنيمت‏يافتيد پس به كسانى كه همسرانشان رفته‏اند معادل آنچه خرج كرده‏اند بدهيد و از آن خدايى كه به او ايمان داريد بترسيد (۱۱)

و هر کس از این دستورات فرمان نبرد:

15 - سوره ۳۳: الأحزاب

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۷۳﴾

[آرى چنين است] تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را عذاب كند و توبه مردان و زنان با ايمان را بپذيرد و خدا همواره آمرزنده مهربان است (۷۳)


16 - سوره ۴۰: غافر

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۴۰﴾

هر كه بدى كند جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند چه مرد باشد يا زن در حالى كه ايمان داشته باشد در نتيجه آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آنجا بى‏حساب روزى مى‏يابند (۴۰)

17 - سوره ۵۷: الحديد

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾

آن روز مردان و زنان منافق به كسانى كه ايمان آورده‏اند مى‏گويند ما را مهلت دهيد تا از نورتان [اندكى] برگيريم گفته مى‏شود بازپس برگرديد و نورى درخواست كنيد آنگاه ميان آنها ديوارى زده مى‏شود كه آن را دروازه‏اى است باطنش رحمت است و ظاهرش روى به عذاب دارد (۱۳)

می بینیم که این برابری  در ایمان  زنان و مردان فقط در محدوده اعتقادات اسلامی است نه این که زنان و مردان در انتخاب نوع اندیشه و اعنقادشان آزاد باشند. بسیاری از ملی – مذهبی ها  با اشاره به آیه  زیر توجیه می کنند که قرآن می تواند  پشتوانه ای برای  دموکراسی باشد

18 - سوره ۳۹: الزمر

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴿۱۸﴾

به سخن گوش فرامى‏دهند و بهترين آن را پيروى مى‏كنند اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان (۱۸)

اینان درست می گویند اگر بپذیریم از همه ی قرآن فقط همین یک آیه امروز کار ساز است و نه دیگر دستوراتش !


مطلب مرتبط :
برابری های زن و مرد در قرآن ( 2 – استقلال مالی    )
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-20716781-5']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();