بتازگی یک بررسی توسط پلیس در شهر تهران در رابطه  استقلال اقتصادی زنان با فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان منتشر شده  که در نوع خودش جالب است.

اینجا فقط به گوشه ای از این بررسی پرداخته شده که از نتیجه گیری های پلیس است .

عنوان بررسی این است : 

بر رسی رابطه پایگاه اقتصادی - اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی زنان با فرهنگ سیاسی دموکراتیک آنان - شهر تهران  

«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            پایگاه اقتصادی- اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی زنان چه رابطهای با فرهنگ سیاسی دموکراتیک آنان در شهر تهران دارد؟

میان دموکراسی و مشارکت سیاسی ، خود گردانی و رشد شخصیت انسان  ها نسبت روشنی وجود دارد …   

زنان در جامعه ایران و در حوزه حمایت از آزادی های سیاسی دارای دیدی باز بوده و موافق  آزادی های سیاسی بویژه  ازادی فعالیت احزاب ، روزنامه ها، آزادی بیان و … می باشند و  خواهان آزادی عقاید و تجمعات سیاسی در راستای اهداف سیاسی احزاب می باشند. 

این سطح مناسب حمایت از آزادی های سیاسی در بین زنان در ایران نشان دهنده نیل به سوی آزادی سیاسی بیشتر آنها و تمایل به دموکراسی در مباحث و نهادینه شدن فرهنگ سیاسی و دموکراتیک است…»

 

نقش آقایان در محدود کردن فعالیت های سیاسی زنان!

 

زنان بر خلاف این که تمایل به آزادی های سیاسی و مدارای سیاسی دارند ولی : 

در مباحث سیاسی کمتر شرکت می کنند و تمایل چندانی به شرکت در انتخابات ها به عنون کاندیداتور و عضویت در احزاب ندارند.

اصل بررسی و جزئیات آن  را اینجا می توانید بخوانید :

http://sss.jrl.police.ir/article_94511_226fb875b8a53c135e0779221dd1650b.pdf

                                                                                                                                                                                                                    این هم نتیجه ای که جمهوری اسلامی  برای کاهش حضور زنان در فعالیت های سیاسی  و اجتماعی از این گزارش می گیرد:  

                                                                  .                                      هر چه امینت اجتماعی برای زنان کمتر شود،  از حضور آنان در جامعه کم شده و خانه نشین خواهند شد که صد در صد با موازین روحانیت و مذهب و نیز تمایلات مرد سالارانه جامعه ایران همراهی دارد. سخت گیری ها در مورد حجاب هم از این بابت است. 

 

با کاهش امنیت اجتماعی برای زنان ، مردان نیز برای حفظ زنان وابسته از شر اوباش، با جمهوری اسلامی و روحانیت همکاری بیشتری کرده و از حضور زنان وابسته شان در مجامع سیاسی و اجتماعی جلوگیری می کنند. 

 

بی جهت نیست که اسید پاشان اصفهان آزادند و یک خبرنگار بخاطر توهین رئیس دادگاه  خود کشی کرد و….  کسی هم از این بابت ها اعتراض نکرد!